Dobu business management system

Добу бизнесийн зохицуулалтын систем нь байгууллагын дотоод зохицуулалтыг цогцоор нь шийдэх зорилготой хөгжүүлэлтийн явцдаа явж буй систем юм.

Dobu

Төслийн хүрээнд миний биелүүлж буй үүрэг

Системийн хэрэглэгчидтэй биечлэн уулзаж, ярилцлага авч, дизайны интерфейсүүдийг зурж байгаа.